Voronovo health resort / Ilya Chernyavsky et al.

Moscow, 1968-1974.

featured in

Voronovo health resort / Ilya Cherny
Voronovo health resort / Ilya Cherny

Voronovo health resort / Ilya Cherny
Voronovo health resort / Ilya Cherny

Voronovo health resort / Ilya Cherny
Voronovo health resort / Ilya Cherny

Voronovo health resort / Ilya Cherny
Voronovo health resort / Ilya Cherny

1/17